RC Infra Oy- Kattavat Infra-alan palvelut
Tutkimustuotteet tie- ja katukohteille

Tutkimustuotteet tie- ja katukohteille

Uusien päällysteiden laadunvalvontatutkimukset
 • Tyhjätilatutkimukset maatutkalla
 • Porapalojen otto laboratoriotutkimuksia varten
 • Päällystepaksuuden määritykset maatutkalla
 • Päällystepaksuuden määritykset poramaalla
Päällystekohteiden valvonta, kohdekatselmukset ja takuutarkastukset
 • Levityskohteiden valvonta
 • Liikennejärjestelyjen tarkistukset
Rakennuskohteiden laadunvalvonta
 • Kerrospaksuuksien määritykset maatutkalla
 • Kerrospaksuuksien määritykset RC-1400 kairalla
 • Rakennuskohteiden katselmukset ja takuutarkastukset
Tienhoitourakoiden kesä- talvihoidon laadunvalvontatutkimukset
 • Liikennevirasto ja ELY-keskukset
 • Kunnat ja kaupungit
Suunnittelua tukevat tutkimukset
 • Olemassa olevien tierakennekerrosten määritykset maatutkalla ja RC-1400 kairalla
 • Päällyste-, tierakenne ja pohjamaanäytteiden otto
 • Kuivatusanalyysien laadinta
Katuanalyysien laadinta seuraavien mittausten perusteella
 • Maatutkamittaukset
 • Kantavuusmittaukset
 • Tasaisuusmittaukset PTM-autolla
 • Visuaaliset vaurioinventoinnit
 • Visuaaliset kuivatuspuuteinventoinnit
 • Kohteiden digitaaliset videoinnit ja still-kuvaukset

Inventointipalvelut

 • Erilaiset GPS-pohjaiset tiestöinventoinnit ja selvitykset
 • Erikoiskuljetusreittien inventoinnit ja tarkistukset

GPS-mittaus- ja inventointipalveluita kunnille ja kaupungeille

 • Katurekisterin laadinta
 • Osoiterekisterin ja katujen ja talonumerointien tarkistukset
 • Uusien asuntokatujen GPS-nauhoitukset ja Digiroad-tallennukset

Näytteenottopalvelut urakoitsijoille ja tilaajille

 • Päällysteen porapalanäytteiden otto laboratoriotutkimuksiin
 • Murskenäytteenotto murskaamoilta tai rakennuskohteelta
 • Asfalttinäytteenotto asfalttiasemalta tai päällystekohteelta
 • Stabilointinäytteidenotto tiekohteilta

RC-INFRAN koulutuspalvelut

 • Maatutkalaitteistojen käyttökoulutus